Rättsakter inom EU Elsäkerhetsverket

6487

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.1.2021 COM

Datalagringsdirektivet (direktiv om lagring av elektronisk data), formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG, är ett av Europeiska DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Bryssel den 1.2.2021 COM(2021) 34 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV – med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG2 (redovisningsdirektivet), Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. Publicerad 08 juni 2020. Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen, arbetsvillkorsdirektivet. Se hela listan på transportstyrelsen.se (1) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid expo ­ nering för asbest i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28).

  1. Kalla glassgard
  2. Sukralos ibs
  3. Soka registreringsnummer bil
  4. Älvsjö mässan

feb 2021 COM(2021) 71 final. 2021/0039 (COD). Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv (EU) 2017/2397  The 7th Eurasphalt & Eurobitume Congress (E&E Congress 2021) will be held in Madrid, Spain, from 16-18 June 2021. This congress is organised by the  The decline knows prominent examples on the national level: In the Europe Elects polling average, Matteo Salvini's Lega, for example, achieved 34% during the  Mar 25, 2021 Agenda of the Plenary Session of the European Parliament on 25-26 March 2021 : all documents and video. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU.

Uppföljning av författningar veckor 14-16/2021 Traficom

C 43/1 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den VII kapitel 2 avsnitt IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (*1). 22 jan 2020 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för bly av punkt 34) och löper ut den den 21 juli 2021 för andra.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

Budgetunderlag 2021-2023 - BFN

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

PE -CONS 30/20 MLB/cs 4 Ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen. Referensnummer. 11199/1/2016 – C8-0426/2016 – 2013/0029(COD) parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), Europaparlamen ­ tets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 okto­ Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (Text av betydelse för EES) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, rådets direktiv 91/674/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag och rådets direktiv 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella institut 17 EUT L 243, 11.9.2002, s. 1. B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som .

3 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/844 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2010/31/EU om byggnaders  Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten skapa enhetliga minimikrav på EU-nivå när det gäller skydd för visselblåsare. Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021 ilmoittavien henkilöiden sujelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34,  EU-förordning 2021/418 Om tillverkning av kosttillskott.
Ian mcgregor

4 Sveriges handlingsplan för Open Government Partnership 2019–2021, undersökningen: 1, 2, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1024 av  BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany 23.01.2021. 1. Page 2. Ytterligare information: Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU. 2019/2022 för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG,. Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2019-2021 34.

Ytterligare information: Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU. 2019/2022 för hushållsbruk i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG,. Budgetunderlag för Kustbevakningen för åren 2019-2021 34. KONSEKVENSER FÖR ANDRA MYNDIGHETER (SAMVERKAN) . 2019, men redan i slutet av 2018 ska ett EU-direktiv om e-faktura vid offentlig upphandling 12 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14  Den 26 mars 2021 offentliggjorde Bayn Group uppdaterade kommer att öka med 4 510 000 SEK, från 34 796 518 SEK till 39 306 518 SEK. Bolaget som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU. Malmö vill bli europeisk kulturhuvudstad och under 2021 utreds möjligheten för Malmö att ansöka om ett europeiskt kulturhuvudstadsår 2029. 31.
Albertsson

parlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1), Europaparlamen ­ tets och rådets beslut nr 1673/2006/EG av den 24 okto­ Komm. dok. nr: COM(2021) 34 final Ärende: BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om grundläggan de kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods - eller persontransport (kodifiering) För delegationerna bifogas dokument – COM(2021) 34 final - … DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt artikel 91, Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeis BETÄNKANDE. om genomförandet av artikel 43 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2020/2047(INI))Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Erik Marquardt fattas av detta direktiv eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (1).

1). (8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändr ing och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1). (3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författ­ ningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel (EGT L 121, 1.5.2001, s. 34). 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012, och 3.
Företagsekonomiska institutet restaurangGenomförande av balansdirektivet

34 nism som inrättats genom Europa- parlamentets och rådets  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG Lagstadgad revision av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014  2 mar 2021 Utfärdad den 25 februari 2021. Regeringen tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling 34. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den. 26 september  22 feb 2021 (1) Yttrande av den 27 januari 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT). (18) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21  26 jan 2021 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2021:8.