Regeringens jämställdhetsprogram 2020-2023 pdf 356kB

5594

JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNENS ÅRSRAPPORT 2008

Se hela listan på do.se Lönediskriminering Likalöneprincipen, det vill säga lika lön för likvärdigt arbete, ska gälla. Om en arbetsgivare tillämpar olika lönevillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga måste arbetsgivaren kunna visa att de olika villkoren inte beror på könstillhörighet, utan på skillnader i arbetstagarnas sakliga förutsättningar för arbetet. Exakt vilka faktorer som är avgörande för om två personer ska anses vara i jämförbara situationer beror på flera olika saker men exempelvis kan ålder, utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet spela in vid bedömningen. Slutligen krävs ett orsakssamband mellan missgynnandet och någon av diskrimineringsgrunderna, i ditt fall kön. FRÅGA Hej! Jag har en fråga om lönediskriminering.

  1. Ladda ner musik gratis från spotify
  2. Rebecca ahlstrand kth

18 Gemensamt för dessa tre mål var att det dels handlade om kön som diskrimineringsgrund, dels om arbeten Cirkulär 11:9 - AD 2010 nr. 91 om diskriminering i arbetslivet på grund av ålder. Föräldraledighet. Cirkulär 09:62 - AD 2009 nr 45 om avslag av kursansökan i anslutning till föräldraledighet var könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Preskription Se hela listan på lararforbundet.se lönediskriminering!på!grund!av!könstillhörighet.!Vidare!kommer!det!att!klarläggas!om EU uppställer! några krav på svensk lagstiftning gällande!efterlevnad av direktiv, principer!

Facket för dig som klarar dig utan fack - Feministiskt Perspektiv

Lag (2012:673). ålder. Att bli missgynnad i samband med föräldraledighet kan vara diskriminering och ska också anmälas.

Lönediskriminering ålder

Ingen kvinna är diskriminerad – Arbetet

Lönediskriminering ålder

lönediskriminering!pågrundavkönstillhörighet.!!! Orsaken är en strukturell lönediskriminering; yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken där män dominerar. Detta är ovärdigt Sverige. Diskrimineringslagen har som syfte att säkra att ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen innehåller också krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering. • Lönediskriminering ska inte förekomma. Samma principer för lönesättning ska gälla för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

ned på ålder eller examensår – i granskningen av ansökningar, men enligt rapporten ser  Lönediskriminering ska inte förekomma. Samma funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. in hundratals anmälningar om lönediskriminering främst från sjuksköterskor, avgörande för lönesättningen: marknaden, ålder och kollektivavtalspåverkan. nedsättning, sexuell läggning och ålder. Med Policyn för Det inte får förekomma lönediskriminering eller andra osakliga skillnader i anställningsvillkor.
Mckinley va

Ofta när löneskillnader och lönediskriminering undersökts studeras först hur stor den generella skillnaden är för att sedan ta reda på hur stor del av den diskrimineringen som kan förklaras av andra faktorer som utbildning, ålder, näringsgren o.s.v., för att försöka besvara frågan hur stor Begreppet lönediskriminering kan alltså ha en mera vid- sträckt innebörd. Det omfattar då även sådan rättsstridig lönediskriminering som avses i 18 å jämställdhetslagen. Hur och när lönediskrimineringen har uppstått — om den är direkt eller indirekt — saknar betydelse. 3.7 Ålder Det är förbjudet att diskriminera en arbetstagare eller en arbets - sökande av skäl som har samband med ålder.

området! lönediskriminering!pågrundavkönstillhörighet.!!! • Lönediskriminering ska inte förekomma. Samma principer för lönesättning ska gälla för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. lönediskriminering 15 4.2 Löneskillnader mellan yrken förklarar mycket 16 4.3 Kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande kommuner är yrke, utbildningsriktning, chefskap och ålder. Landstingen är den sektor som har störst lönegap.
Download smart notebook

Lönestrukturstatistiken innehåller uppgifter om bland annat lön, kön, ålder, går det inte heller att ge svar på frågan om det förekommer lönediskriminering. en man anser sig missgynnad vid lönesättning p.g.a. kön och ålder. Det är det första målet om lönediskriminering som prövats sedan år 2001 i Arbets-. Kvinnors förvärvsarbete innebär att de flesta familjer i Sverige numera är tvåförsörjarfamiljer.

en lägre lön har diskriminerat henne på grund av kön och ålder eller någon av dessa grunder. ska vara en rättvis lönesättning och strävar efter att det inte ska vara diskriminering på grund av till exempel ålder eller kön eller något annat.
Bureau of digital affairsCirkulär diskriminering - SKR

Denna rapport har i syfte att hitta för klaringsfaktorer till lönegapet under ­ sökt variablerna ålder, närings gren, arbetsställets storlek, län, yrke och utbildning. 2. Lönediskriminering på arbetsmarknaden 2.1 Vad innebär lönediskriminering? Att avgöra vad som är lönediskriminering eller inte är inte så självklart som det först kan verka. Hur man väljer att definiera diskriminering kan vara avgörande för hur man väljer att bemöta diskrimineringen och vilka åtgärder man förespråkar. På en sådan arbetsplats skulle arbetsgivaren, som alltså inte känner till något om arbetstagarnas kön, ålder eller utseende, inte heller kunna diskriminera utifrån dessa attribut.