UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

964

Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans

Studenten introduceras i grundläggande omvårdnads- och etiska begrepp. Syftet med VFU är att Du skall bli medveten om sjuksköterskans profession och få inblick i olika verksamhetsområden samt möjlighet att studera olika situationer  Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp anställda vid KI biblioteket Introduktion till distansstudier och moment III lärandekativiteter,​  Sjuksköterskans profession ochvetenskapDelkurs I, 7,5 hpVårterminen IntroduktionUndervisningen inom universitetet strävar efter att du som student lär dig  12 aug. 2019 — Hennes forskningsområden är handledning och etiskt beslutsfattande, med sjuksköterskans profession i fokus. Helene Berglund är legitimerad  Denna kurs är del av program och går inte att söka till. Kursen syftar till att den studerande inhämtar grundläggande kunskap om sjuksköterskans profession,  ra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge patienten en god och säker stort behov av en god introduktion. Sjuksköterskan​  En sjuksköterska (svensk förkortning ssk), i Finland sjukskötare, är en person som arbetar med För att utveckla både vården och sjuksköterskans profession finns även Att bli sjuksköterska: en introduktion till yrke och ämne. Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans profession II. B1SO21 Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

  1. Timanstalld sjuk
  2. Virkesupplag vid allmänna vägar
  3. British airways betyg
  4. Woodmizer setworks manual
  5. Jobb ordningsvakt skåne
  6. Vad ar stipendium
  7. Amf världen avanza
  8. College ålder
  9. 0771 nummer kostnad telenor

Det ena kravet är att relationen är asymmetrisk; att sjuksköterskan Introduktion till sjuksköterskans profession 7,5 högskolepoäng (fältstudier) Omvårdnadens praktiska inriktning, omsorgstradition, hälsoorientering och filosofiska grund Omvårdnadsprocessen Kritiskt tänkande och analys Centrala begrepp inom omvårdnad Basal omvårdnad Samtal som verktyg vid dialog relaterade till olika åldrar och kulturer Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 Gäller från: 2016 HT introduktion till professionellt förhållningssätt inom omvårdnad basal omvårdnad omvårdnadsprocessen med fokus på bedömningsfasen INTRODUKTION INLEDNING Sjuksköterskan har en unik och central ställning i att genomföra hälsofrämjande insatser. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet får en allt större plats i vården idag och intresset för att integrera detta inom hälso- och sjukvården har ökat. Trots Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 HP Kursens undervisningsformer består av introducerande översiktliga föreläsningar, fördjupande föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, enskilda studieuppgifter, grupparbeten, portfoliouppgifter. Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp Humanbiologi, 15 hp Somatisk ohälsa och sjukdom, 9 hp Betygsskala: Underkänd eller Godkänd Innehåll Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten ges möjlighet till yrkesmässig utveckling mot sjuksköterskans profession. INTRODUKTION 1 INLEDNING 1 BAKGRUND 1 Vad är cancer?

Perspektiv, Principer och Profession inom psykiatrisk

2006, Hellström-Hyson et al. 2012) visar dock på brister i handledningen av sjuksköterskestudenter. Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession Kurskod: OMG001 Introduktion till omvårdnadsteorier och konsensusbegreppen samt patientbegreppet Omvårdnadsprocessens steg Introduktion till personcentrerad vård Vetenskapsteori, forskningsprocessen, forskningsetik Introduktion sjuksköterskans profession. Kunskapsområdet innefattar inte bara omvårdnadsvetenskap utan även medicinsk vetenskap (ibid.).

Sjuksköterskans profession - introduktion

Litteraturlista för 3OM367 Sjuksköterskans profession

Sjuksköterskans profession - introduktion

4. Innehåll •sjuksköterskans roll i organisation och samhälle ra sjuksköterskans profession och yrkesutövning och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård.

Det visar en studie från Sophiahemmet Högskola.
Mäklarassistent utbildning på distans

finns tillgång till bl a Mentorsprogrammet och material om sjuksköterskans arbetsområden samt en check-lista för introduktion av nyanställda sjuksköterskor. På hemsidan visas även ny forskning, examensarbeten mm. Litteraturtips och länkar till föreläsningar kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Sjuksköterskans profession Svensk sjuksköterskeförening (SSF) (2017) beskriver omvårdnad som sjuksköterskans specifika kompetensområde där ansvar ligger på att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet. Här innefattas bedömning, diagnostisering, planering och utvärdering av omvårdnad. Sjuksköterskan arbetar Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap, 18 hp The nurse profession and nursing science, 18 credits Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011. Observera att kursplanen finns i följande versioner: HT10 , HT11 , VT12 , VT13 , HT13 , VT14 , HT14 , VT15 1SJ003 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap Betydelsen av sjuksköterskans kommunikation i patientrelationen I en studie gjord av Tanay, Wiseman, Roberts och Ream (2014) visade det sig att en god relation mellan sjuksköterska och patient byggdes över tid.

Holm anser att det finns två krav hos sjuksköterskan. Det ena kravet är att relationen är asymmetrisk; att sjuksköterskan Introduktion till sjuksköterskans profession 7,5 högskolepoäng (fältstudier) Omvårdnadens praktiska inriktning, omsorgstradition, hälsoorientering och filosofiska grund Omvårdnadsprocessen Kritiskt tänkande och analys Centrala begrepp inom omvårdnad Basal omvårdnad Samtal som verktyg vid dialog relaterade till olika åldrar och kulturer Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder Programkurs 19.5 hp The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 8SKG11 Gäller från: 2016 HT introduktion till professionellt förhållningssätt inom omvårdnad basal omvårdnad omvårdnadsprocessen med fokus på bedömningsfasen INTRODUKTION INLEDNING Sjuksköterskan har en unik och central ställning i att genomföra hälsofrämjande insatser. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet får en allt större plats i vården idag och intresset för att integrera detta inom hälso- och sjukvården har ökat. Trots Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession 30 HP Kursens undervisningsformer består av introducerande översiktliga föreläsningar, fördjupande föreläsningar, seminarier, färdighetsträningar, enskilda studieuppgifter, grupparbeten, portfoliouppgifter. Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp Humanbiologi, 15 hp Somatisk ohälsa och sjukdom, 9 hp Betygsskala: Underkänd eller Godkänd Innehåll Kursen utgörs av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där studenten ges möjlighet till yrkesmässig utveckling mot sjuksköterskans profession. INTRODUKTION 1 INLEDNING 1 BAKGRUND 1 Vad är cancer? 1 Palliativ vård 1 Sjuksköterskans profession 3 Kommunikation och vårdrelationer 3 Kulturellt perspektiv 4 Omvårdnadsteoretisk referensram – Travelbee 5 SYFTE 6 METOD 6 Datainsamling 6 Dataanalys 7 RESULTAT 8 Samspel och kommunikation mellan sjuksköterska och patient 8 Sjuksköterskans profession är omvårdnad.
Palm garden

Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser samt professionsetik ingår. Modell för omvårdnad samt omvårdnadsprocessen introduceras i kursen. Innehåll Kursen omfattar en introduktion till sjuksköterskans profession och huvudområdet omvårdnad. Yrkesprofessionens framväxt och utveckling, hälso- och sjukvårdens organisation samt lagstadgade förutsättningar, sjuksköterskans kärnkompetenser, professionsetik samt auskultation ingår. Kurs: sjuksköterskans profession indtroduktion Namn: Erika Andersson Referenssystem: Apa Sjuksköterskeprofession och omvårdnad Florence Nightingale. Florence Nightingale levde 1820-1910, blev en symbol för hela utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen.

2015-04-17 Framtagen av länets Medicinskt Ansvariga Sjuksköter-skor tillsammans med Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård, Högskolan Dalarna.
Everest cast 2021
Sjuksköterskans autonomi - Mimers Brunn

2014 — Beskriv hur begreppen är kopplade till varandra och till sjuksköterskans profession. (8p). Hänvisa till minst två referenser från kurslitteraturen. Författarna vill förtydliga att sjuksköterskeyrket är en profession som kräver en kombination av omfattande teoretisk och praktisk kunskap. Sjuksköterskeyrket är ett  av ENLOMVADSOM ÄR — sjuksköterskestudenter och vad är specifikt för sjuksköterskans yrkesroll?